مدیریت تسک و وظیفه کالو

با امکان وظیفه نرم افزار کالو کار تیمی با کیفیت داشته باشید و کارها را بین یک یا چند نفر از اعضای تیم خود تقسیم کنید و کسب و کارتان را رشد دهید.

با ابزار وظیفه کالو چه کاری می توانم انجام دهم؟

برای یک یا چند نفر از مشتریان عملیات و کاری را برای اعضای تیم تعریف کنید

به کمک ابزار وظیفه کالو برای یک یا چند نفر از اعضای تیم تان یک مسئولیت مشخص تعریف کنید و در کالو در مورد آن بحث کنید و زمان مشخص برای تحویل کار تعریف کنید.

تاریخ شروع و تاریخ سررسید

هر وظیفه تاریخ شروع انجام و تاریخ سررسید دارد که در آن بازه انجام خواهد شد. تاریخ شروع می تواند همان روز باشد و تاریخ پایان هر زمانی بر حسب نیاز انجام دادن آن وظیفه باشد.

با ابزار وظیفه کالو مام کارها و وظایف تیمی در کالو ذخیره می شود و شما می توانید با مراجعه به آنها و تحلیل گزارشات وظیفه اولا بدانید چه کارها و صحبت هایی انجام شده است و برای تصمیم گیری های بعدی خود از این اطلاعات استفاده کنید

برچسب گذاری وظیفه ها

هر وظیفه می تواند برچسب مشخصی داشته باشد.

زمانی که شما وظیفه ها را برچسب گذاری می کنید می توانید به اعضای تیم خود نکات کلیدی را مشخص کنید. نکاتی از جمله

میزان فوریت و اهمیت کار

نوع رفتار مشتری

اولویت بندی وظیفه و کارهایی که باید اول انجام شود

و هر نوع اطلاعاتی که مد نظر شماست

زیر وظیفه

شما در درون یک وظیفه می توانید زیر وظیفه تعریف کنید و کارها جدیدی را برای وظیفه به صورت تسک های مشخص تعریف کنید. زیر وظیفه ها مرتبط با همان وظیفه است و کارهایی می باشد که تا سررسید زمان مشخص باید انجام شود و نهایی شوند.

برای تجربه متفاوت از یک نرم افزار چند منظوره برای تمام نیازهای کسب و کار، در کالو ثبت نام کنید.

دانلود