شما یا یکی از اعضای تیم تان می توانید بعد از ثبت فاکتور خروج از انبار یک فاکتور را انجام دهید. برای انجام این کار کافیست:

  • بعد از ثبت فاکتور روی فاکتور در داشبورد کالو کلیک کنید و وارد ویرایش فاکتور شوید
  • در پایین صفحه بخش خروج از انبار را انتخاب کنید
  • تعداد کالای اگر نیاز به ویرایش دارد می توانید در این بخش انجام دهید
  • انباری که کالا باید از آن خارج شود را انتخاب کنید
  • روی خروج از انبار کلیک کنید تا کار نهایی شود

شما می توانید به کمک وضعیت های سفارش و انتخاب یکی از اعضای تیم تان در یکی از وضعیت های مشخص کار خروج از انبار را به یکی از اعضای تیم تان اختصاص دهید تا زمانی که وضعیت فاکتور به مرحله فرد مشخص در تیم تان رسید و فاکتور در داشبورد برای ایشان نمایش داده شده مراحل خروج از انبار را  برای شما انجام دهد و خرید مشتری را تحویل پیک یا مشتری دهد.